DSC08721kopie.jpg

Junioren

Senioren

Privacyverklaring Zandvoortsche Hockey Club

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van de Zandvoortsche Hockey Club (‘ZHC’), gevestigd te Zandvoort, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40594478.

ZHC respecteert de privacy van een ieder die bij de vereniging is betrokken. Als vereniging werken wij met diverse persoonsgegevens van (onder meer) leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers. Daar gaan wij zorgvuldig mee om. In deze privacyverklaring vertellen wij u daar meer over.

Contactgegevens
Het bestuur van ZHC is eindverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens binnen de vereniging. U kunt het bestuur bereiken met behulp van de onderstaande contactgegevens:
Zandvoortsche Hockey Club 
Duintjesveldweg 1 
2041 TZ Zandvoort 
Telefoon: 023-5715767 

Privacyfunctionaris
ZHC heeft een privacyfunctionaris aangesteld. Dat is de heer M.G. Hofman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (023)5313111.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als vereniging hebben wij diverse persoonsgegevens van (onder meer) leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen nodig om op een goede manier invulling te geven aan onze doelstellingen.

Het gaat om de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
- Contactgegevens: waaronder adres, e-mail en (mobiele) telefoonnummer
- Geslacht
- Geboortedatum
- Lidmaatschapsgegevens, zoals inschrijfdatum, lidmaatschapsnummer
- Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer, (automatische) incassogegevens
- Ledengroep, team (competitie)
- Gegevens over gedrag en hockeyvaardigheden
- Diploma’s, certificaten, niveau (waaronder ook scheidsrechterskaart)
- Bijzonderheden zoals erelidmaatschap
- Foto’s, waaronder pasfoto’s (optioneel, met toestemming)
- Videobeelden voor bewakingsdoeleinden (conform reglement)
- Gegevens over aandoeningen, blessures (optioneel, met toestemming)
- Gegevens over afspraken en voorkeuren

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?
Onze vereniging verwerkt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor, of verenigbaar is met, de volgende doeleinden:
- uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst;
- het verzenden van nieuwsbrieven of anderszins verstrekken van informatie;
- contact onderhouden;
- de inzet voor vrijwilligersdiensten;
- de website optimaliseren;
- de organisatie van evenementen, waaronder jubilea en lustrumactiviteiten;
- administratieve doeleinden.

Wat is de wettelijke grondslag hiervoor?
Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Voor ZHC zijn dat de volgende grondslagen:
- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op onze vereniging rust;
- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (waaronder de lidmaatschapsovereenkomst);
- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze vereniging of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen;
- de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
- de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
In bepaalde gevallen verstrekken wij ook persoonsgegevens aan andere organisaties, dus buiten onze vereniging. Dat doen wij alleen als daar een legitiem doel voor is, en er een wettelijke grondslag voor bestaat. Voorts delen wij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het betreffende doel.

In de eerste plaats verstrekken wij persoonsgegevens aan organisaties/systemen die een rol vervullen bij de uitvoering van de hockeycompetitie. Daarbij gaat het met name om de KNHB en de Standenmotor.

Verder zijn er leveranciers die op onze instructie persoonsgegevens verwerken. Denk daarbij aan ons ledenadministratiesysteem (LISA) en Inzetrooster (voor het inplannen van vrijwilligersdiensten). Met dergelijke leveranciers (‘verwerkers’) worden door middel van verwerkersovereenkomsten goede afspraken gemaakt om de betreffende persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Onze vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Na beëindiging van het lidmaatschap bewaren wij uw persoonsgegevens nog gedurende één jaar. Daarna worden de meeste persoonsgegevens verwijderd, behalve de gegevens die wij nog nodig hebben om u uit te nodigen voor jubilea en lustrumactiviteiten. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat kenbaar maken bij beëindiging van het lidmaatschap.

Wat zijn uw rechten?
De wettelijke vertegenwoordigers van een betrokkene, dan wel de betrokkene zelf (als hij 16 jaar of ouder is), heeft het recht om zijn persoonsgegevens, zoals deze door ZHC worden verwerkt, in te zien. Ook kunt u het verzoek doen om deze gegevens te verbeteren of aan te vullen. Veel gegevens kunt u zelf online aanpassen, met name via het ledenadministratiesysteem.

Wanneer u van mening bent dat wij persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kunt u verzoeken om de betreffende persoonsgegevens te wissen. In de gevallen waarin wij persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het (gerechtvaardigde) belang van onze organisatie of in het kader van een taak in het algemeen belang, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als u vindt dat wij onvoldoende belang hebben bij de gegevensverwerking.

Als u een verzoek heeft gedaan tot verbetering, bezwaar heeft gemaakt of van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, dan kunt u ons ook verzoeken om de verwerken van de gegevens te beperken. Wij verwerken de gegevens vervolgens in beginsel alleen nog maar met uw toestemming.

Indien wij persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming steeds intrekken.

Vragen of klachten?
Wilt u meer weten over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Of heeft u andere vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de privacyfunctionaris.

Bent u van mening dat wij niet correct hebben gehandeld, of wilt u een van uw bovenstaande rechten uitoefenen? Dan kunt u contact opnemen met de privacyfunctionaris of een klacht indienen bij het bestuur. Indien u van mening bent dat uw klacht niet op een juiste manier wordt afgewikkeld, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens (AP).